Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

Vaša košarica je prazna

Zakaj Touchstone?

Prednosti

Učbeniški kompleti Touchstone 7, Touchstone 8, Touchstone 9 so namenjeni tretjemu triletju devetletne osnovne šole. Napisali so jih slovenski avtorji, ki so upoštevali slovenske učne načrte ter jezikovne potrebe, interese in cilje slovenskih otrok.

Njegove glavne lastnosti so:

 Komunikacijski pristop. Jezikovno gradivo je aktualno, avtentično in zanimivo. Skozi raznovrstne igre, vaje in humor razvija vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, branje, govor, pisanje. Poseben poudarek je na izgovorjavi.

 Učenje slovnice temelji na postopnem uvajanju slovničnih zakonitosti, kot se pojavljajo v jezikovni rabi.

 Učitelju omogoča izbiro najučinkovitejših metod in  ga rešuje sestavlja­nja dodatnih vaj, učencu pa s slovenskimi razlagami in pojasnili ozavešča jezikovno rabo in hitro napredovanje.

 Učno gradivo je razvrščeno po težavnosti z obilo vaj za bolj in manj ambiciozne učence. Navodila in razlage slovničnih struktur v slovenskem jeziku omogočajo tudi samostojno učenje, pomoč staršev in brezskrbno pisanje domačih nalog.

Učni komplet odlikuje bogastvo vaj in primerov, ki so podprti z nazornimi ilustraciji in je tudi po obsegu najbogatejši učni komplet na slovenskem tržišču.

Vsak komplet vsebuje slovarček besed, ki je priložen delovnemu zvezku. Slovarček obsega od 2500 – 4000 besed. Zaradi praktičnosti spodbuja k samostojnemu branju besedila. Slovar ima standardizirano slovarsko obliko, da omogoča lahek prehod k zahtevnim obsežnim slovarjem.

Ni le temeljni vir informacij o angleškem jeziku, je tudi program, kjer  se vedno znova soočata dve jezikovni kulturi, kar pomaga učencu do trdnega znanja in samozavestno uporabo tujega jezika.

 

Recenzije in reference

  1. Recenziji Touchstone 7 - učbenik
  2. Recenziji Touchstone 7 - delovni zvezek
  3. Recenziji Touchstone 8 - učbenik
  4. Recenziji Touchstone 8 - delovni zvezek
  5. Recenziji Touchstone 9 - učbenik
  6. Recenziji Touchstone 9 - delovni zvezek

 

Zasnova

 

Vsak učbenik uteleša avtorjevo stališče glede narave jezika in učenja. Ta stališča se še najbolj jasno odslikavajo v strukturi učne enote. Struktura učne enote oz. lekcije nam ponuja sosledje poučevanja, v katerem se navadno odslikava določen  metodološki model, ki temelji na določeni teoriji oz. teorijah o jezikovnem učenju. Touchstone ima jasno in koherentno strukturo učne enote, ki vodi učence in učitelja skozi različne aktivnosti na način, ki povečuje možnosti za učenje. Model strukture učne enote je jasen in sistematičen, vendar še vedno dovolj prožen, da dopušča ustvarjalnost in raznolikost. Takšna struktura je v pomoč učitelju pri načrtovanju učne ure, učencu pa daje občutek napredovanja.


Idealnega zaporedja poučevanja ni in ga ne more biti. Jezikovno pedagogiko poučevanja so doslej pomembno sooblikovali vplivi iz dveh virov: (a) številni EFL-modeli  poučevanja jezikov (kot npr. PPP-model) in (b) mainstreamovski modeli poučevanja v osnovni šoli (projektno delo, medpredmetne povezave, osredinjenost na teme, osredinjenost na dejavnosti, skupinsko delo, strategije samostojnega učenja itd.). Oba pristopa se razlikujeta v nekaterih pomembnih predpostavkah v zvezi s (tuje)jezikovnim učenjem, in sicer: (a) učenje jezika je zavesten in formalen proces; (b) jezik usvajamo nezavedno, mimogrede (ko smo zatopljeni v dejavnost). Obe predpostavki o jezikovnem učenju oz. usvajanju lahko apliciramo na poučevanje in dobimo dve prevladujoči metodologiji poučevanja: (a) predstavitvena metodologija, ki temelji na predpostavki, da se iz pravilnosti razvije tekočnost (npr. PPP-model); in (b) na dejavnost-osredinjena metodologija, ki temelji na prepričanju, da se iz tekočnosti razvije jezikovna pravilnost.


Touchstone uspešno združuje obe metodologiji, za kar smo se odločili iz naslednjih razlogov: (1) Učenje tujega jezika v osnovni šoli je tako zaveden kot nezaveden proces. (2) Angleščina ima v Sloveniji položaj tujega jezika, so ji pa učenci izpostavljeni veliko bolj kot ostalim tujim jezikom, zato velja to prednost izkoristiti. (3) Zaradi posebnega položaja angleščine bodo v razredu vedno učenci z različnim predznanjem.


Z združevanjem obeh pristopov smo želeli ohranjati učinkovito pedagoško prakso, ki je značilna za tuje jezikovno okolje (npr. dejavnosti si sledijo od preprostejših do zahtevnejših; receptivne spretnosti se razvijajo pred produktivnimi; jezikovni vnos je nadzorovan; obilo nadzorovane vadbe ipd.) in hkrati vključevati določene primesi ‘progresivnejše’ metodologije oz. jezikovne kopeli, ki izhaja iz okolij, kjer ima angleščina položaj prvega ali drugega jezika.

 

 

Prikaz strukture učne enote v Touchstone 8 na primeru 1. lekcije 

 

 

KOLAŽ - naslovnica

Kolaž je vedno zasnovan interaktivno in kot tak vključuje neko dejavnost, ki učenca miselno zaposli in ga motivira ter pripravi na obravnavano temo.
 

A. DEL

V tem delu gre za uvajanje ’nove snovi’, ki poteka od receptivnih zmožnosti (jezikovni vnos) k produktivnim.


Teme, besedila in dialogi so zanimivi in prilagojeni starostni stopnji učencev, besedila pa so bodisi avtentična ali pa so vsaj videti avtentična.


Poseben poudarek je dan situacijskim dialogom, ki so ustrezno kontekstualizirani in tako omogočajo učencu, da se z njimi poistoveti. Za vsakim dialogom so v posebnem razdelku Learn and use (v okviru Remember box) poudarjene najpomembnejše jezikovne funkcije. Na ta način uresničujemo eno izmed osnovnih načel leksikalnega pristopa, in sicer da jezik usvajamo v čim večjih ’koščkih’. Ob koncu vsakega posameznega dela je Grammar time out, kjer je slovnica pojasnjena v slovenščini.
 

B. DEL

V tem delu gre za razširitev in nadgradnjo snovi, ki je bila uvedena v Delu A.
 

C. PRONOUNCIATION

Del C prinaša izčrpno obravnavo različnih vidikov izgovorjave.
 

D. PARADE YOUR KNOWLEDGE

Ta del je namenjen učenčevemu samoocenjevanju oz.ugotavljanju napredka pri učenju angleščine.
Del D je v celoti v slovenščini.Navedena so temeljna znanja, ki naj bi jih učenec osvojil v vsaki enoti.
 

E. CULTURAL BEACH-HEAD

Ta razdelek obravnava različne vidike ciljne (tj. angleške, ameriške, avstralske) in izhodiščne (tj. slovenske) kulture.
 

F. EXTRA READING

Ta razdelek prinaša dodatna bralna besedila, ki se tematsko vežejo na osnovno temo lekcije. S pomočjo teh besedil učenci razvijajo različne podspretnosti bralne zmožnosti, sočasno pa lahko ta besedila služijo tudi kot jezikovni model za razvijanje pisne zmožnosti.
 

G. SLURP UP WORDS

Gre za dodatno besedišče, ki se tematsko veže na lekcijo (npr. čuti, ptice, drevesa, glasbila). Besede so privlačno ilustrirane, zato je razdelek Slurp up words v resnici nekakšen mini slikovni slovarček, ki ga lahko učenci in učitelj uporabljajo na različne načine. Ob teh ilustriranih sklopih besed so navadno tudi dejavnosti za aktiviranje obravnavanega besedišča.
 

H. ENGLISH OBSERVED

Ta razdelek vsebuje dejavnosti za razvijanje jezikovne zavesti (ang. language awareness), s pomočjo katerih pri učencih uzaveščamo različne jezikovne pojave ter podobnosti in razlike med slovenščino in angleščino. Prepričani smo, da vsak učenec tujega jezika na nezavedni ravni zaznava podobnosti in razlike med tujim jezikom in materinščino, ta del pa mu omogoča, da se poda na takšno jezikovno raziskovanje, saj je v celoti pisan v slovenščini. Gre za vsebino, ki je učencu ne more ponuditi noben monolingvalen učbenik.
 

I. BITS AND BOBS

Ta razdelek vsebuje razno razne drobnarije (npr. rime, pregovore, pesmi, šale ipd.), ki se jih učenci lahko naučijo na pamet oz. se z njimi na različne načine zabavajo.
 

J. LITERATURE

Ta razdelek vsebuje angleška in slovenska književna besedila (poezijo in prozo), ki jih učitelj lahko uporabi za obravnavo jezikovnih in medkulturnih vsebin, prispevajo pa tudi k osebnostni rasti učencev.
 

Celotno zasnovo lahko prenesete tukaj

 

Tradicija in zgodovina

 

ZAČETKI IN KONKURENCA

Prvi učni komplet Touchstone je nastal leta 1991 na pobudo Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, ki je objavil razpis za nov učbeniški komplet angleškega jezika za osnovne šole. Komplet je avtorsko idejno delo Janeza Skela.

Na žalost pristojni organi zavoda niso počakali na nastanek novega učbeniškega kompleta, ampak so v prepričanju, da je stari učbeniški komplet avtorice Lučke Pilgrim že povsem zastarel, hitro potrdili tuj učbeniški komplet Project English. To je bilo v burnih časih, ko smo iz Jugoslavije bežali proti Evropi. Seveda je bila kljub temu tako bliskovita odločitev za Zavod nenavadna. Prej je veljalo, da tovrsten predlog dolgo potuje skozi organe zavoda, da postane odločitev končna. Velja tudi, da znajo evropski narodi za svoje osnovne šole sami napisati najboljše učbenike za učenje tujih jezikov. Project English je prepričal predvsem narode, ki so zaradi premajhne samozavesti podlegli moči angleškega marketinga, ki v trženju znanja res nima konkurenta.

Zato je veljalo in še vedno za marsikoga velja, da so vse knjige, ki prihajajo iz tujine, posebno iz Velike Britanije in posebej od založbe Oxford University Press izjemne. Tako je nastala nenaravna situacija, verjetno edinstvena v Evropi, da se je moral dokazovati domači učbenik in izrivati tujega. Touchstone je moral dokazovati, da ima jezikovni učbenik za tuji jezik domačih avtorjev  prednosti že v sami zasnovi. Ta temelji na poznavanju in povezovanju domačega in tujega  jezika in njunih kultur, kar ponuja najboljša izhodišča za učenje tujega jezika. Jezik in kultura sta najbolj ustvarjalna med seboj prepletajoča se dejavnika vsakega naroda, ki presegata dnevne pragmatične poglede in marketinške dobičkonosne cilje. Še vedno velja, da se človek ne uči za spričevalo, ampak za življenje, četudi bi radi uradniki znanje vrednostili zgolj v točkah na papirju in ga vložili v fascikle.

NASTANEK IN UVELJAVITEV

Prvi učbeniški komplet Touchstone 1 sta napisala Sonja Brce in Janez Skela. Izšel pa je pri Založbi Obzorja leta 1991.

Že naslednjo leto je izšel Touchstone 2 avtorjev Lori King Videtič, Valterja Mavriča in Janeza Skela pri Založbi Tangram. Prav tako sta pri Založbi Tangram izšla Touchstone 3 avtorjev Lori King Videtič in Janeza Skela (1993) in Touchstone 4 avtorjev Eleonore Marendič in Janeza Skela (1994).

Učbeniški komplet se je hitro uveljavil in do danes ostal edina resna konkurenca angleškim učbenikom. Učitelje so prepričali navodila nalog v slovenščini, obilica vaj in ilustracij, humoristični vložki, jasno podana slovnica, obilica zanimivih besedil ter inteligentna zgradnja enot didaktičnega mojstra prof. dr. Janeza Skele.

PRENOVA


Kljub temu, da so se učbeniški kompleti leto za letom bolj uveljavili in prepričali učitelje o prednostih, kvaliteti in uporabnosti, je bilo potrebno po desetih letih učbeniške komplete posodobiti in aktualizirati: tako iz metodičnega, oblikovnega kot besedilnega vidika. Potrebno je bilo upoštevati, da so zaradi sodobnih komunikacijskih sredstev in angleškega jezikovnega preplavljanja preko računalnikov, glasbe ter filmov, nastale nove jezikovne zahteve in potrebe učencev.

V tem obdobju so se prenovili tako učni načrti, kot tudi osnovna šola, ki je sedaj postala devetletka.

Novi Touchstone 2 New, ki se je kasneje preimenoval v Touchstone 7, avtorjev Lori King Videtič in Janeza Skela, je izšel leta 2003. Sledila sta  mu Touchstone 8 leta 2005 in Toustone 9 leta 2006. Avtor obeh je Janez Skela.

STANJE IN PRIHODNOST

Touchstone ostaja po mnenju mnogih strokovnjakov najboljši učbenik za angleški jezik v Sloveniji in edini učbenik slovenskih avtorjev za celotno tretjo triado devetletke. Ukvarja se s specifičnimi težavami slovenskih dijakov pri učenju angleščine, česar ne zmore noben tuj učbenik. Je prilagojen slovenskemu učnemu načrtu in ima največjo zmožnost prilagajanja v prihodnosti.